Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Can I borrow your dictionary for a moment Mine at home

Can I borrow your dictionary for a moment Mine at home

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Can I borrow your dictionary for a moment? Mine _______ at home.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn