Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Can you help me Ifor my pen now am looking look am look

Can you help me Ifor my pen now am looking look am look

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Can you help me? I........................for my pen now.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: Mệnh đề chứa “now” (bây giờ)

Cách dùng: Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra trong hiện tại, tại thời điểm nói.

Cấu trúc: S + is/ are/ am + V_ing

Tạm dịch: Bạn có thể giúp tôi không? Tôi đang tìm bút của tôi bây giờ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn