Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Can you pick me up at 6 pm please Of course I there co

Can you pick me up at 6 pm please Of course I there co

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Can you pick me up at 6 p.m., please? Of course, I ____ there.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn