Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa

Cặp chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các kim loại.

Giải chi tiết:

Cặp chất vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là Zn, Mg.

PTHH: Mg + 2HCl ⟶ MgCl2 + H2

            Mg + 2AgNO3 ⟶ Mg(NO3)2 + 2Ag

            Zn + 2HCl ⟶ ZnCl2 + H2

            Zn + 2AgNO3 ⟶ Zn(NO3)2 + 2Ag

Chọn B.

Ý kiến của bạn