Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Capital punishment aims to hinder people from committin

Capital punishment aims to hinder people from committin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Capital punishment aims to hinder people from committing such crimes.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

- hinder somebody/something from something/from doing something = to make it difficult for somebody to do something or for something to happen (gây khó khăn cho ai đó làm điều gì đó hoặc điều gì đó xảy ra)

E.g. Higher interest rates could hinder economic growth. / Heavy rains hindered the expedition's progress.

- deter somebody from doing something = persuade someone not to do something: to make somebody decide not to do something or continue doing something, especially by making them understand the difficulties and unpleasant results of their actions (khiến ai đó quyết định không làm điều gì đó hoặc tiếp tục làm điều gì đó, đặc biệt bằng cách làm cho họ hiểu những khó khăn và hậu quả khó chịu của hành động của họ)

E.g. The threat of imprisonment has failed to deter these young offenders.

- capital punishment: tử hình => mức độ nghiêm trọng, cần dùng động từ thể hiện tính nghiêm khắc, nghiêm trị của pháp luật.

Sửa: hinder => deter

Tạm dịch: Tử hình nhằm mục đích răn đe những người phạm tội như vậy.

Chọn D.

Ý kiến của bạn