Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Carmen is excited about having hers first trip to North

Carmen is excited about having hers first trip to North

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Carmen is excited about having hers first trip to North America alone.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Tính từ sở hữu

Giải chi tiết:

hers = her + N: … của cô ấy

“first trip” (chuyến đi đầu tiên) là danh từ, nên trước nó phải điền tính từ sở hữu.

Sửa: hers => her

Tạm dịch: Carmen hào hứng với chuyến đi đầu tiên đến Bắc Mỹ một mình.

Chọn B.

Ý kiến của bạn