Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Câu 1.  Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và

Câu 1.  Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 1.  Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:

(1) AaaaBBbb x aaaaBbbb.               

(2) AAaaBBbb x AaaaBbbb.           

(3) AAaaBbbb x  aaaaBBbb.              

(4) AaaaBBBb x  AAaaBbbb.

(5) AaaaBBbb x  AaBb.                      

(6) AaaaBBbb x aabb.

Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 12 kiểu gen, 4 kiểu hình?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai 1 cho  8  KG, 4 KH

Phép lai 2 cho 16 KG, 4 KH

Phép lai 3 cho 12 KG, 4KH

Phép lai 4 cho 16KG, 2 KH

Phép lai 5 cho 12KG, 4 KH

Phép lai 6 cho 6 KG, 4 KH

Vậy có 2 phép lai cho 12 KG và 4 KH

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn