Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu trúc địa hình Việt Nam đa dạng, thể hiện ở:

Cấu trúc địa hình Việt Nam đa dạng, thể hiện ở:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu trúc địa hình Việt Nam đa dạng, thể hiện ở:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn