Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây cà chua ra hoa khi số lá đạt 7 21 14 12 Giải chi ti

Cây cà chua ra hoa khi số lá đạt 7 21 14 12 Giải chi ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây cà chua ra hoa khi số lá đạt


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cây cà chua ra hoa khi số lá đủ 14 lá.

Chọn C

Ý kiến của bạn