Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây công nghiệp chủ lực của Trung du và miền núi Bắc bộ là:

Cây công nghiệp chủ lực của Trung du và miền núi Bắc bộ là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây công nghiệp chủ lực của Trung du và miền núi Bắc bộ là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn