Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là C2H5OH C2H6 CH3-O-CH3

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là C2H5OH C2H6 CH3-O-CH3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của các chất để xác định. Những chất hữu cơ có liên kết H thì có nhiệt độ sôi cao.

Giải chi tiết:

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là C2H5OH vì có liên kết H.

Ý kiến của bạn