Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt hai lá mầm nằm ở đâu Phô

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt hai lá mầm nằm ở đâu Phô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt hai lá mầm nằm ở đâu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ở hạt hai lá mầm, chất dinh dưỡng nằm ở hai lá mầm.

Chọn B

Ý kiến của bạn