Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất hữu cơ <strong>X (gồm C, H, O) có mạch cacbon thẳng, ph

Chất hữu cơ <strong>X (gồm C, H, O) có mạch cacbon thẳng, ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất hữu cơ X (gồm C, H, O) có mạch cacbon thẳng, phân tử chỉ chứa một nhóm -CHO. Cho 0,52 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 1,08 gam Ag. Cho 3,12 gam X tác dụng với Na dư thu được 672 ml H2 (đktc). Số công thức cấu tạo phù hợp với X


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, Vì X chỉ có 1 nhóm CHO => nX = ½ nAg = 0,005 mol

Xét 3,12g X có nX = 0,03 mol => nH2 = 0,03 mol

=> Trong X có 2 H linh động (COOH + OH)

,MX = 104g

+) 2 nhóm COOH => 2MCOOH + MCHO > MX (L)

+) 1 nhóm COOH , 1 nhóm OH => O=HC-CH(OH)-COOH

+) 2 nhóm OH => MGốc hc = 41 (C3H5) : CH3-CH(OH)-CH(OH)-CHO ;

CH2(OH)-CH2-CH(OH)-CHO ; CH2(OH)-CH(OH)-CH2-CHO

=> 4 CTCT phù hợp

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn