Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất hữu cơ X thuộc loại cacbohiđrat là chất rắn màu tr

Chất hữu cơ X thuộc loại cacbohiđrat là chất rắn màu tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất hữu cơ X thuộc loại cacbohiđrat là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước, dạng nguyên chất hay gần nguyên chất, được chế thành sợi, tơ, giấy viết. Chất X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết chương Cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

Xenlulozơ là chất rắn, màu trắng, không tan trong nước, dạng nguyên chất hay gần nguyên chất, được chế thành sợi, tơ, giấy viết, …

Đáp án A

Ý kiến của bạn