Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào dưới đây là amin bậc hai Etylmetylamin Trimety

Chất nào dưới đây là amin bậc hai Etylmetylamin Trimety

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào dưới đây là amin bậc hai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Amin bậc hai là hợp chất có dạng R-NH-R’.

Giải chi tiết:

Etylmetylamin (CH3-NH-C2H5) là amin bậc hai.

Chọn A.

Ý kiến của bạn