Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào dưới đây là etyl axetat CH3COOCH3 CH3COOCH2CH3

Chất nào dưới đây là etyl axetat CH3COOCH3 CH3COOCH2CH3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào dưới đây là etyl axetat?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách gọi tên este: Tên gọi của este RCOOR' = Tên gốc R' + tên gốc axit (đuôi "at").

Giải chi tiết:

Etyl axetat có công thức là CH3COOCH2CH3.

Chọn B.

Ý kiến của bạn