Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào dưới đây thuộc dãy đồng đẳng của ankan C2H2 C4

Chất nào dưới đây thuộc dãy đồng đẳng của ankan C2H2 C4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào dưới đây thuộc dãy đồng đẳng của ankan?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ankan có công thức tổng quát là CnH2n+2 (n ≥ 1).

Giải chi tiết:

Ankan có công thức tổng quát là CnH2n+2 (n ≥ 1).

→ C4H10 thuộc dãy đồng đẳng ankan.

Đáp án B

Ý kiến của bạn