Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây có cùng phân tử khối với glucozơ Sacca

Chất nào sau đây có cùng phân tử khối với glucozơ Sacca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây có cùng phân tử khối với glucozơ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức lý thuyết tổng quát về cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

Fructozơ có công thức phân tử C6H12O6 (cùng công thức phân tử với glucozơ) nên có cùng phân tử khối với glucozơ.

Chọn D.

Ý kiến của bạn