Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây không hòa tan CuOH2 ở nhiệt độ phòng D

Chất nào sau đây không hòa tan CuOH2 ở nhiệt độ phòng D

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất trong đáp án để lựa chọn.

Giải chi tiết:

Dung dịch saccarozơ và glucozơ hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng tạo phức chất màu xanh lam.

Dung dịch axit fomic hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng tạo dung dịch màu xanh (tính axit).

Xenlulozơ không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn