Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH

Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch NaOH?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hợp chất.

Giải chi tiết:

Anilin C6H5NH­2 không phản ứng được với dung dịch NaOH.

PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH (xrightarrow{{{t^0}}}) CH3COONa + C2H5OH (Etyl axetat).

            C6H5OH + NaOH ⟶ C6H5ONa + H2O (Phenol).

            CH3COOH + NaOH ⟶ CH3COONa + H2O (Axit axetic).

Chọn A.

Ý kiến của bạn