Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây là ancol bậc 2 CH33COH HOCH2CH2OH CH32

Chất nào sau đây là ancol bậc 2 CH33COH HOCH2CH2OH CH32

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây là ancol bậc 2?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bậc ancol = Bậc của nguyên tử C mà nhóm OH gắn vào.


⟹ Bậc ancol = 3 - số Hcủa C chứa OH.

Giải chi tiết:

(begin{array}{*{20}{l}}{A:{rm{ }}{{left( {C{H_3}} right)}_3}mathop Climits^{III} OH}\{B:{rm{ }}HOmathop Climits^I {H_2}mathop Climits^I {H_2}OH}\{C:{rm{ }}{{left( {C{H_3}} right)}_2}CHmathop Climits^I {H_2}OH}\{D:{rm{ }}{{left( {C{H_3}} right)}_2}mathop Climits^{II} HOH}end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn