Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường Metan A

Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường Metan A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ghi nhớ: Các hiđrocacbon có số C ≤ 4 là chất khí ở nhiệt độ thường.

Giải chi tiết:

Ghi nhớ: Các hiđrocacbon có số C ≤ 4 là chất khí ở nhiệt độ thường.

→ Pentan (C5H12) là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

Đáp án D

Ý kiến của bạn