Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chép chính xác 7 dòng thơ tiếp theo và khái quát nội du

Chép chính xác 7 dòng thơ tiếp theo và khái quát nội du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chép chính xác 7 dòng thơ tiếp theo và khái quát nội dung ý nghĩa của đoạn thơ vừa chép. (1.0 điểm)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Đồng chí.

Giải chi tiết:

- Học sinh chép chính xác thơ: 0.5 điểm

- Khái quát nội dung đoạn thơ: Đoạn thơ là những biểu hiện cụ thể, sâu sắc, cảm động về tình đồng chí. (0.5 điểm)

Ý kiến của bạn