Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống a Điền vào

Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống a Điền vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống :

a) Điền vào chỗ trống l hoặc n rồi chép lại câu văn cho đúng chính tả :

– Cánh đồng dưới chân….úi …àng ta thơm…ừng hương…úa….ếp.

– Tôi ….ắng nghe tiếng hò sông…ước mênh mang trong….ắng trưa.

b) Gạch dưới chữ viết sai dấu hỏi / dấu ngã rồi chép lại câu văn cho đúng chính tả:

– Niềm vui nổi buồn xen lẩn trong mùa nước nỗi.

– Lối ngỏ vắng tanh, cánh cữa căn nhà còn bõ ngõ.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài chính tả.

Giải chi tiết:

a) 

– Cánh đồng dưới chân núi làng ta thơm lừng hương lúa nếp.

– Tôi lắng nghe tiếng hò sông nước mênh mang trong nắng trưa.

b) 

– Niềm vui nỗi buồn xen lẫn trong mùa nước nổi.

– Lối ngõ vắng tanh, cánh cửa căn nhà còn bỏ ngỏ.

Ý kiến của bạn