Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trốnga s hoặc 

Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trốnga s hoặc 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

- sản ....uất /..................

-.......ơ dừa/...................

- sơ .......uất/...............

- ....ơ lược/.................

b) ươn hoặc ương

- mãi tr............./..............

- giọt s............./...............

- tr..........tới/..................

-s.........núi/...................


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài chính tả.

Giải chi tiết:

a. sản xuất; sơ suất; xơ dừa; sơ lược.

b. mái trường; trườn tới; giọt sương; sườn núi.

Ý kiến của bạn