Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam thành lập thời gian nào?

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam thành lập thời gian nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam thành lập thời gian nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn