Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt được dãy chất n

Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt được dãy chất n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỉ dùng dung dịch HCl có thể phân biệt được dãy chất nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của HCl.


Dựa vào hiện tượng phản ứng khác nhau, dễ quan sát để có thể phân biệt được chất.

Giải chi tiết:

Chỉ dùng HCl có thể phân biệt được KCl và AgNO3.

+ Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

+ Không hiện tượng: KCl.

Đáp án D

Ý kiến của bạn