Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chi tiết nào cho thấy con khỉ rất nghịch  Hễ con chó đi

Chi tiết nào cho thấy con khỉ rất nghịch  Hễ con chó đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chi tiết nào cho thấy con khỉ rất nghịch? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Bác vừa quay lưng, nó bèn bốc cơm của Bác, giấu đi.

Chọn B.

Ý kiến của bạn