Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia các từ dưới đây thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi

Chia các từ dưới đây thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chia các từ dưới đây thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm.

Trường học, lớp học, ông bà, cha mẹ, sân trường, vườn trường, ngày khai trường, tiếng trống trường, phụng dưỡng, thương con quý cháu, sách vở, bút mực, kính thầy yêu bạn, con cái, cháu chắt, trên kính dưới nhường, giáo viên, học sinh, học một biết mười, đùm bọc, hiếu thảo, nghỉ hè, bài học, bài tập.

Mẫu:

Nhóm 1: trường học,….

Nhóm 2: ông bà,….


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ ngữ về trường học

Giải chi tiết:

Nhóm 1- trường học: Trường học, lớp học, sân trường, vườn trường, ngày khai trường, tiếng trống trường, sách vở, bút mực, kính thầy yêu bạn, giáo viên, học sinh, học một biết mười, , nghỉ hè, bài học, bài tập.

Nhóm 2 – gia đình: ông bà, cha mẹ, phụng dưỡng, thương con quý cháu, con cái, cháu chắt, trên kính dưới nhường, đùm bọc, hiếu thảo.

Ý kiến của bạn