Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chia m gam hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH; C

Chia m gam hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH; C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chia m gam hỗn hợp X gồm CH3CH2COOH; CH2=CH-COOH và CH≡C- COOH  thành hai phần không bằng nhau: 

+ Đốt cháy hoàn toàn phần 1 được 39,6 gam CO2 và 12,15 gam H2O. 

+ Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaHCO3  dư được 2,24 lít CO2 (đkc). 

Giá trị m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét P1 : Vì các chất tròn X đều có 3 C và 2O

=> nX = 1/3nC = 1/2nO

,nCO2 = nC = 0,9 mol => nO = 0,6 mol ; nCOOH = 0,3 mol

=> m1 = mC + mH + mO = 21,75g

P2 : nCOOH = nCO2 = 0,1 mol => số mol COOH phần 2 chỉ bằng 1/3 số mol COOH phần 1

=> m2 = 1/3m1

=> m = m1 + m2 = 29g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn