Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường nhằm:

Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường nhằm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường nhằm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn