Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chiến sự ở giai đoạn từ năm 1917 đến năm 1918 có chuyển biến gì quan trọng so với giai đoạn từ năm 1

Chiến sự ở giai đoạn từ năm 1917 đến năm 1918 có chuyển biến gì quan trọng so với giai đoạn từ năm 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến sự ở giai đoạn từ năm 1917 đến năm 1918 có chuyển biến gì quan trọng so với giai đoạn từ năm 1914 đến năm 1916?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong giai đoạn hai của chiến tranh thế giới thứ nhất (1917-1918), chiến sự có hai chuyển biến quan trọng như sau:

- Chuyển biến từ thế cầm cự giữa hai phe sang thế tiến công thuộc về phe Hiệp ước.

- Phe Liên minh thất bại, lần lượt các nước đầu hàng, chiến tranh kết thúc.

Chọn: B

Ý kiến của bạn