Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo điều kiện để giải quyết nhữ

Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo điều kiện để giải quyết nhữ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo điều kiện để giải quyết những vấn đề gì trên thế giới


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn