Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chiến tranh thế giới thứ nhất được chia làm mấy giai đoạn?  

Chiến tranh thế giới thứ nhất được chia làm mấy giai đoạn?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến tranh thế giới thứ nhất được chia làm mấy giai đoạn?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chiến tranh thế giới thứ nhất chia thành hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: từ năm 1914 đến 1916.

- Giai đoạn 2: từ năm 1917 đến 1918.

Chọn: A

Ý kiến của bạn