Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất h

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phần cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt phân cách giữa nước và không khí

=> nluc sin i = sinrluc = 1 (do rluc = 900) => sin i = 1/nluc

+ Xét góc tới giới hạn của các tia đỏ, vàng, lam, tím

Sin ighđỏ = 1/nđỏ > 1/nluc > sini hay  i < ighđỏ => không xảy ra phản xạ toàn phần

Sin ighvàng = 1/nvàng > 1/nluc > sin i hay  i < ighvàng => không xảy ra phản xạ toàn phần

Sin ighlam = 1/nlam < 1/nluc ighlam =>  xảy ra phản xạ toàn phần

Sin ightím = 1/ntím < 1/nluc ightím =>  xảy ra phản xạ toàn phần

Vậy tia đỏ và tia vàng ló ra khỏi không khí

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn