Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?

Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản thế giới là tổ chức nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với một số tổ chức bí mật của công nhân Tây Âu là “Đồng minh những người chính nghĩa” và cải tổ thành “Đồng minh những người cộng sản”. Đây chính là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế.

Chọn: A

Ý kiến của bạn