Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách để phát triển công nghiệp phổ biến hiện nay

Chính sách để phát triển công nghiệp phổ biến hiện nay

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách để phát triển công nghiệp phổ biến hiện nay ở các nước đang phát triển là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 31 - Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Giải chi tiết:

Chính sách để phát triển công nghiệp phổ biến hiện nay ở các nước đang phát triển là thực hiện đường lối công nghiệp hóa => chú trọng phát triển công nghiệp.

Chọn A

Ý kiến của bạn