Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 8, trang 63.

Giải chi tiết:

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung là đều tiến hành vét, đàn áp, chia để trị.

Chọn: C

Ý kiến của bạn