Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 01 mol alanin tác dụng 200 ml dung dịch HCl 1M thu

Cho 01 mol alanin tác dụng 200 ml dung dịch HCl 1M thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol alanin tác dụng 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Để đơn giản hóa ta coi dung dịch A gồm 0,1 mol Ala và 0,2 mol HCl.


- Tính theo các PTHH:


            CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)-COONa + H2O


            HCl + NaOH → NaCl + H2O

Giải chi tiết:

nHCl = 0,2.1 = 0,2 mol; nNaOH = 0,2.2 = 0,4 mol.

Để đơn giản hóa ta coi dung dịch A gồm 0,1 mol Ala và 0,2 mol HCl.

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)-COONa + H2O

              0,1                                  →              0,1                                            (mol)

HCl + NaOH → NaCl + H2O

 0,2 →  0,2      → 0,2                                                                                      (mol)

Cách 1: Xác định từng chất trong chất rắn

Dung dịch thu được sau phản ứng chứa (left{ begin{array}{l}C{H_3}CHleft( {N{H_2}} right)COONa:0,1,,(mol)\NaCl:,0,2,,(mol)\NaOH,du:0,4 - 0,1 - 0,2 = 0,1,,(mol),,end{array} right.)

⟹ m = 0,1.111 + 0,2.58,5 + 0,1.40 = 26,8 gam.

Cách 2: Dùng BTKL

Ta thấy NaOH dư ⟹ nH2O = nAla + nHCl = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol.

mchất rắn = mAla + mHCl + mNaOH - mH2O = 0,1.89 + 0,2.36,5 + 0,4.40 - 0,3.18 = 26,8 gam.

Chọn C.

Ý kiến của bạn