Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 02 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư Kh

Cho 02 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư Kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư. Khối lượng NaOH tham gia phản ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O


Dựa vào PTHH ⟹ nNaOH ⟹ mNaOH.

Giải chi tiết:

PTHH: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

Theo PTHH ⟹ nNaOH = nH2NCH2COOH = 0,2 mol.

Vậy khối lượng NaOH tham gia phản ứng là mNaOH = 0,2.40 = 8 gam.

Chọn A.

Ý kiến của bạn