Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 10

Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 10

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n OH-= 0.03= 1.5 nCO2 

Cho CO2 hấp thụ vào hỗn hợp dd nên phản ứng xảy ra theo thứ tự như sau: 

C02+ 2OH- -------> CO3(2-) +H2O 

0.015<----0.03 0.015 

dư 0.005 mol CO2 

CO2 + CO3(2-) + H2O----->2HCO3- 

0.005  0.005 

nCO3(2-)= 0.01 

n Ba(2+)= 0.012 

m kết tủa là 0.01*197= 1.97 gam 

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn