Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây hoa

Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây hoa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1 cây tự thụ phấn, F1 thu được 56,25% cây hoa đỏ, 43,75% cây hoa trắng. Cho giao phấn ngẫu nhiên các cây hoa đỏ F1 với nhau. Về mặt lí thuyết thì tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen thu được ở F2 là bao nhiêu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P : 1 cây tự thụ

F1 : 9 đỏ : 7 trắng

Vậy tính trạng do 2 gen không alen tương tác bổ sung kiểu 9 :7

Hoa đỏ x hoa đỏ  giao phối ngẫu nhiên

 

F2 : hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen bằng :  (  x  +   x  ) x 2=  =19,75%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn