Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 108 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 36 gam cacbon thu

Cho 108 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 36 gam cacbon thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 10,8 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 3,6 gam cacbon thu được muối X. Công thức hóa học của muối X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức muối X là AlxCy.


(xAl + yCxrightarrow{{{t^0}}}A{l_x}{C_y})


Theo PTHH ⟹ (dfrac{x}{y} = dfrac{{{n_{Al}}}}{{{n_C}}}).


⟹ CT của X.

Giải chi tiết:

Gọi công thức muối X là AlxCy.

(xAl + yCxrightarrow{{{t^0}}}A{l_x}{C_y})

Theo PTHH ⟹ (dfrac{x}{y} = dfrac{{{n_{Al}}}}{{{n_C}}} = dfrac{{0,4}}{{0,3}} = dfrac{4}{3}).

⟹ CT của X là Al4C3.

Đáp án B

Ý kiến của bạn