Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 112 gam kim loại sắt tác dụng hết với dd H2SO4 loãn

Cho 112 gam kim loại sắt tác dụng hết với dd H2SO4 loãn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 11,2 gam kim loại sắt tác dụng hết với dd H2SO4 loãng, thể tích khí H2 thu được ở đktc là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ nFe = mFe/MFe.


+ Fe + H2SO4 à FeSO4 + H2


+ Theo PTHH thì: nH2 = nFe => VH2 = 22,4. nH2

Giải chi tiết:

+ nFe = mFe/MFe = 11,2/56 = 0,2 mol.

+ Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

+ Theo PTHH thì nH2 = nFe ⟹ VH2 = 22,4. nH2 = 22,4.0,2 = 4,48 L.

Đáp án D

Ý kiến của bạn