Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 1128 gam phenol tác dụng với 42 gam dung dịch HNO3

Cho 1128 gam phenol tác dụng với 42 gam dung dịch HNO3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 11,28 gam phenol tác dụng với 42 gam dung dịch HNO3 67,5% (H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng; hiệu suất 80%) thu được m gam axit picric (2,4,6-trinitrophenol). Giá trị m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH được khối lượng axit picric (theo lý thuyết).

Tính khối lượng axit picric thực tế thu được: mC6H2(NO2)3OH (thực tế) = mC6H2(NO2)3OH (lý thuyết).H%.

Giải chi tiết:

nphenol = 11,28/94 = 0,12 mol

mHNO3 = 42.67,5% = 28,35 gam ⟹ nHNO3 = 28,35/63 = 0,45 mol

Theo lý thuyết:

C6H5-OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3-OH + 3H2O.

Ban đầu: 0,12 0,45

Phản ứng: 0,12 → 0,36 → 0,12

⟹ mC6H2(NO2)3OH (theo lý thuyết) = 0,12.229 = 27,48 gam

⟹ mC6H2(NO2)3OH (thực tế) = 27,48.80% = 21,984 gam.

Ý kiến của bạn