Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 14 gam anđehit X đơn chức mạch hở tác dụng hết với

Cho 14 gam anđehit X đơn chức mạch hở tác dụng hết với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 1,4 gam anđehit X (đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 5,4 gam Ag. Chất X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Do anđehit đơn chức nên ta xét 2 trường hợp:


- X là HCHO → nX = ¼ nAg


- X không phải là HCHO → nX = ½ nAg.

Giải chi tiết:

nAg = 0,05 mol

- X là HCHO → nHCHO = ¼ nAg = 0,0125 mol → mHCHO = 0,0125.30 = 0,375 gam ≠ 1,4 gam (loại)

- X không phải là HCHO:

Giả sử X có công thức là RCHO

→ nRCHO = ½ nAg = 0,025 mol

→ MRCHO = 1,4 : 0,025 = 56

→ R + 29 = 56

→ R = 27 (CH2=CH-)

Vậy anđehit là CH2=CH-CHO (anđehit acrylic).

Chọn B.

Ý kiến của bạn