Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 225 gam H2NCH2COOH tác dụng hết với dung dịch NaOH

Cho 225 gam H2NCH2COOH tác dụng hết với dung dịch NaOH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,25 gam H2NCH2COOH tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Đổi số mol H2NCH2COOH


+ Viết PTHH xảy ra, tính số mol muối H2NCH2COONa theo số mol H2NCH2COOH


(Hoặc có thể sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để làm bài)

Giải chi tiết:

nH2NCH2COOH = mH2NCH2COOH/MH2NCH2COOH = 2,25/75 = 0,03 (mol)

PTHH: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

(mol)           0,03                          →           0,03

Theo PTHH: nH2NCH2COONa = nH2NCH2COOH = 0,03 (mol)

⟹ mmuối = mH2NCH2COONa = 0,03.97 = 2,91 (g)

Đáp án A

Ý kiến của bạn