Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 24,32 gam hỗn hợp E chứa hai chất hữu cơ C2</s

Cho 24,32 gam hỗn hợp E chứa hai chất hữu cơ C2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 24,32 gam hỗn hợp E chứa hai chất hữu cơ C2H7O3N và CH6N2O3 vào dung dịch NaOH đun nóng, dư. Sau khi kết thúc phản ứng thấy thoát ra a mol khí X duy nhất có khả năng làm đổi màu quỳ tím ẩm và dung dịch Y chứa các hợp chất vô cơ. Cô cạn dung dịch Y, sau đó nung tới khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 2,24 gam. Sục a mol khí X vào dung dịch AlCl3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Y chỉ chứa các hợp chất vô cơ

=> E gồm muối : CH3NH3OCOOH và CH3NH3NO3

Muối gồm Na2CO3 và NaNO3

Khi nhiệt phân chỉ có : NaNO3 ->NaNO2 + ½ O2

=> mgiảm = mO2 => nNaNO3 = 2nO2 = 0,14 mol

=> nCH3NH3OCOOH = 0,12 mol

=> nCH3NH2 = 0,26 mol

3CH3NH2 + 3H2O + AlCl3 -> Al(OH)3 + 3CH3NH3Cl

=> nAl(OH)3 = 0,26/3 (mol)

=> m = 6,76g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn