Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 252 gam glucozơ lên men rượu Biết hiệu suất lên men

Cho 252 gam glucozơ lên men rượu Biết hiệu suất lên men

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 25,2 gam glucozơ lên men rượu. Biết hiệu suất lên men là 100%, khối lượng rượu và thể tích khí CO2 (đktc) thu được lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH


Theo PTHH ⟹ nrượu và nCO2 ⟹ mrượu và VCO2.

Giải chi tiết:

nC6H12O6 = 25,2/180 = 0,14 mol.

PTHH: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

Theo PTHH ⟹ nrượu = nCO2 = 2nC6H12O6 = 0,28 mol.

⟹ mrượu = 0,28.46 = 12,88 gam.

⟹ VCO2 = 0,28.22,4 = 6,272 lít.

Chọn B.

Ý kiến của bạn