Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có CT C7H6</sub

Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có CT C7H6</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có CT C7H6O3 tác dụng với 800 ml dd NaOH 1M được dd Y. Trung hòa Y cần 100 ml dd H2SO4 1M được dd Z. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dd Z là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nC7H6O3= 0,2; nNaOH= 0,8; nH+= 0,2

=> 0,6mol NaOH đã phản ứng với C7H6O3.

HCOO-C6H4 –OH  +  3NaOH  HCOONa  +  C6H4(ONa)2  +  3H2O

               0,2                    0,6                     0,2                   0,2

Khối lượng chất rắn = 0,2.68  +  0,2.154  +  0,1.142 = 58,6 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn